© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

HISTORIA BIBLIOTEKI

Dzieje Biblioteki związane są z historią i etapami rozwoju Uczelni. w 1949 r. została powołana z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska, którą upaństwowiono w 1951 roku. Następne przełomowe daty to rok 1964, w którym nastąpiło przekształcenie uczelni w Wyższą Szkołę Inżynierską i uruchomienie studiów dziennych oraz 1974 r. - uzyskanie statusu politechniki.

W pierwszym roku istnienia Uczelnia nie miała własnego księgozbioru, a studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów NOT-u. Biblioteka uczelniana powstała w 1951 roku i nie miała dobrego startu. Zatrudniony był jeden pracownik, a w małym pomieszczeniu znajdowały się razem: magazyn książek, wypożyczalnia i czytelnia. Ponadto niskie fundusze na zakup wydawnictw i czasopism utrudniały dodatkowo rozwój nowej placówki. Na lepsze warunki trzeba było czekać długie lata. Dopiero w 1963 r. uzyskano drugi etat, dzięki czemu zaczął powstawać katalog alfabetyczny książek.

Kolejny etap rozwoju biblioteki wiąże się z uzyskaniem w 1965 r. większego lokalu, co umożliwiło wydzielenie czytelni i wypożyczalni. Zwiększone dotacje Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki na rozwój Uczelni pozwoliły w ciągu dziesięciu następnych lat czterokrotnie zwiększyć zbiory biblioteczne.

Wraz z przekształceniem w 1974 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Białostocką nastąpił szczególnie dynamiczny rozwój biblioteki, przejawiający się przede wszystkim we wzroście kadry, zbiorów i użytkowników. Nadanie Uczelni uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, powołanie nowych kierunków i specjalności oraz wzrost liczby studentów i pracowników naukowo-technicznych, postawiły przed biblioteką nowe zadania, którym musiała sprostać. w tym czasie udostępniano w czytelni ogólnej, czytelni czasopism i wypożyczalni 90 tys. zbiorów i 800 tytułów czasopism. Przy gromadzeniu księgozbioru szczególną uwagę zwracano na literaturę naukową polską i zagraniczną oraz na zakup podręczników i skryptów w liczbie egzemplarzy odpowiadającej potrzebom studentów. Troszczono się również o kadrę inżynierską i wszystkich zainteresowanych naukami technicznymi w regionie.

Rozwój sieci bibliotecznej był adekwatny do powiększających się potrzeb Uczelni. Pierwsza biblioteka wydziałowa powstała w 1971 r., następne w miarę powoływania wydziałów lub oddawania nowych budynków. Działały na zasadzie filii BG, z centralnym gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Księgozbiory specjalistyczne bibliotek wydziałowych, stale aktualizowane, były udostępniane tylko na miejscu.

Trudne warunki lokalowe szybko rozwijającej się Uczelni spowodowały, że rozpoczęto budowę miasteczka akademickiego. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia Biblioteka Główna uzyskała w 1980 r. nowe pomieszczenia w budynku Wydziału Mechanicznego. Zajmuje je do chwili obecnej. w tym samym czasie zatwierdzono strukturę organizacyjną Biblioteki. Powstanie oddziałów bibliotecznych umożliwiło nie tylko specjalizację i wyższy poziom świadczonych usług, ale również stworzyło warunki do realizacji nowych zadań w zakresie działalności informacyjnej.

W końcu 1993 r. podjęta została decyzja o zakupie zintegrowanego systemu ALEPH, który umożliwiał zautomatyzowanie wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia, opracowania i udostępniania oraz usług informacyjnych w sieci bibliotecznej. w 1994 r. zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy i zbudowano sieć lokalną.

W latach 1995-1997 uzyskano środki finansowe ze światowych programów wspierających wprowadzanie komputerowych systemów informacyjnych w bibliotekach uczelnianych Europy Środkowo-Wschodniej (program TEMPUS i program Bibliotek Regionalnych do Spraw Społeczeństwa Otwartego). Dzięki dodatkowym funduszom można było zdynamizować działania związane z automatyzacją Biblioteki PB.

Etapy komputeryzacji:
1.10.1995 r. - rozpoczęto tworzenie bazy katalogowej, którą udostępniono w OPAC-u (Online Public Access Catalog)
1.01.1997 r. - uruchomiono moduł gromadzenia zbiorów
1.08.1997 r. - uruchomiono system rejestracji kontroli zbiorów
1.09.1999 r. - uruchomiono moduł wypożyczeń międzybibliotecznych

W ramach realizacji przyznanych grantów Biblioteka PB spełniała rolę koordynatora w zakresie integracji bibliotek uczelnianych w regionie. Została nawiązana ścisła współpraca z bibliotekami uczelnianymi Białegostoku: Biblioteką Główną Uniwersytetu Medycznego, Biblioteką Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia oraz Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praktyczne aspekty pracy bibliotecznej w zautomatyzowanym systemie ALEPH pracownicy Biblioteki PB mieli możliwość poznać dzięki kontaktom z bibliotekami zagranicznymi w Madrycie i Genui.

Zintegrowany system biblioteczny stworzył nową jakość pracy dla bibliotekarzy oraz szybki i wszechstronny dostęp do informacji dla czytelnika.

Od 2000 roku znacznie rozbudowano biblioteczną sieć komputerową. Do użytku czytelników oddano nowe pomieszczenia na katalogi - tradycyjny i komputerowy (16 stanowisk).

Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej uzyskali dostęp on-line do zagranicznych baz bibliograficzno-abstraktowych (COMPENDEX, INSPEC, MathSciNet) oraz do czasopism elektronicznych (m. in. EBSCO, Elsevier, IEEE/IEE, Springer, Wiley).

W 2001 roku utworzono dwie nowe biblioteki - Bibliotekę Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PB w Suwałkach i Bibliotekę Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce.

W 2003 roku powstał Punkt Informacji Normalizacyjnej zajmujący się informacją normalizacyjną oraz sprzedażą produktów normalizacyjnych.

W 2006 roku zgodnie z nowym Statutem Uczelni nastąpiła zmiana nazwy Biblioteki na Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux